Jacomien Ilbrink

Jacomien studied creative therapies in New York and is a psychodrama director (CP and TEP i.o.). Jacomien has specialized in systemic work in groups and teaching the sociometric part of psychodrama.

Besides offering psychodrama, Jacomien likes to work with sociodrama, the theme-oriented work with social and ethical issues. Jacomien works in teams within companies and gives training in her own company 'Academy for Inter-Action'. She also offers individual coaching.

Jacomien is chairman of the Psychodrama Association for Europe e.V., a psychodrama association that aims to support democratization, through the use of psychodrama, in countries where democracy is not a given.

People's behavior fascinates me. What moves people? How do people show themselves? How is it possible that people in groups sometimes show different behavior than in other groups? Who are you yourself? How do you connect with others, what holds you back, how are you seen and experienced by other people? How do you relate to a certain theme? What moves you deep down? And how do you get more out of life?

Time and again I am touched by the authentic connection that can arise in groups through the application of psychodrama/sociodrama and sociometry. Here, not only connection between people is central, but especially authentic connection with oneself. Through the systematic application of sociometry, awareness develops about who you are yourself, which is reflected by others in the group. Again and again, people appear to have a sociometric consciousness by nature, and on a subconscious level we know so much more about each other than is apparent on the surface.
In my work, I use effective/violent communication as a supporting work form. This way of communicating makes it possible to express oneself honestly and respectfully to each other and to maintain the connection. Maintaining autonomy in cooperation is central to this.

What also characterizes me is my broad interest and desire to continue developing myself. In the past I have followed a wide range of courses in different countries, including Psychology, NLP, Creative therapies, Psychodrama, Sociometry, Integrative Psychotherapy, the Enneagram and Connecting Communication. Besides working with groups, Jacomien also offers individual coaching through Zinergie.nu.

Jacomien heeft in New York creatieve therapieën gestudeerd en is psychodrama director (CP en TEP i.o.). Jacomien heeft zich gespecialiseerd in systemisch werk in groepen en het aanleren van het onderdeel sociometrie, dat bij psychodrama hoort. Naast het aanbieden van het werken met psychodrama, werkt Jacomien graag met sociodrama, het themagericht werken met maatschappelijke en ethische vraagstukken. Eveneens werkt Jacomien in teams binnen bedrijven en geeft ze trainingen binnen haar eigen bedrijf ‘Academy for Inter-Action’. Ze biedt tevens individuele coaching aan. Eveneens is ze voorzitter van de Psychodrama Association for Europe e.V., een psychodrama vereniging die zich heeft gericht op het, door het gebruik van psychodrama, ondersteunen van democratisering in landen waar democratie geen vanzelfsprekendheid is. 

Gedrag van mensen fascineert mij. Wat beweegt mensen? Hoe laten mensen zichzelf zien? Hoe kan het, dat mensen in groepen in groepen soms ander gedrag laten zien dan in andere groepen? Wie ben je zelf? Hoe verbind je je met anderen, wat houdt je tegen, hoe word je gezien en ervaren door andere mensen? Hoe verhoud je je tot een bepaald thema? Wat beweegt jou ten diepste? En hoe haal je meer uit je leven?

Ik ben telkens weer geraakt door de authentieke verbinding die in groepen kan ontstaan door toepassing van psychodrama/sociodrama en sociometrie. Hierbij staat niet alleen verbinding tussen mensen centraal, maar vooral authentieke verbinding met zichzelf. Door systematische toepassing van sociometrie ontwikkelt zich bewustzijn over wie je zelf bent, wat weerspiegeld wordt door anderen in de groep. Telkens weer blijken mensen van nature een sociometrisch bewustzijn te hebben en weet men op onbewust niveau zoveel meer van elkaar dan aan de oppervlakte kenbaar wordt. Als ondersteunende werkvorm gebruik ik in mijn werk effectieve/geweldloze communicatie. Deze manier van communiceren maakt het mogelijk dat men zich eerlijk en respectvol naar elkaar uit en de verbinding behouden blijft. Het behoud van autonomie in samenwerking staat hierbij centraal.

Wat mij verder kenmerkt is mijn brede interesse en streven om mijzelf te blijven ontwikkelen. In het verleden heb ik in verschillende landen een breed scala aan opleidingen gevolgd, waaronder Psychologie, NLP, Creatieve therapieën, Psychodrama, Sociometrie, Integratieve Psychotherapie, het Enneagram en Verbindende Communicatie. Naast het werk met groepen, biedt Jacomien ook individuele begeleiding aan via Zinergie.nu.

—————————————————