Voices in your head, voices out of your head – Ina Hogenboom

Voices in your head, voices out of your head

'I don't want to hear you anymore, get out of my life' said Susan. Susan was in a dialogue with her 'internal critic'. This critic had been controlling her life for a long time, giving messages like 'you can't make mistakes', 'you have to do everything right' and 'if you don't do this you will be fired and never find a job again'.
People have all kinds of different voices in their heads, sometimes they are very consciously present and sometimes they are more unconsciously present. Some voices encourage us with 'go on, you can do it', other voices are reassuring with 'calm down, it will be alright', but there are also voices that are not helpful and that work against us.

Through the power of psychodrama you can explore what is going on in your head. You can place the voices in the room so you can work with them. You can then talk to the parts of yourself to determine which voices are helping and which are not.
With Susan, something interesting happened when she took a seat in the role of the internal critic. From that role, she was saying negative messages to herself. When the internal critic was asked why she was so present in Susan's mind, she answered (to her own surprise), "I have to protect her, or else she will get beat up.
Back in her own role, she was then able to look at that voice with more compassion. She could thank the voice for the protection and reassure it that she could do it on her own now. She said 'you can rest a little now'. She still felt a little bare without that voice, but was able to breathe more calmly.
Within such a game of internal voices, you can diminish negative voices. Sometimes increasing the positive voices helps to counterbalance the negative voices.

That is the beauty of working with psychodrama, in the game anything is possible. This is a small real-life example of working with internal voices with psychodrama.

People can become directors of their internal voices again, engage them when needed and possibly even create new voices that calm, stimulate, motivate or otherwise help them work toward their goals.

Stemmen in je hoofd, stemmen uit je hoofd

‘Ik wil je niet meer horen, ga weg uit mijn leven’ zei Susan. Susan was in een dialoog met haar ‘interne criticus’. Deze criticus beheerste al heel lang haar leven en gaf boodschappen als ‘je mag geen fouten maken’, ‘je moet alles goed doen’ en ‘als je dit niet doet wordt je ontslagen en vindt je nooit meer een baan’.
Mensen hebben allerlei verschillende stemmen in hun hoofd, soms zijn ze heel bewust aanwezig en soms zijn ze meer onbewust aanwezig. Sommige stemmen moedigen ons aan met ‘toe maar, je kan het’, andere stemmen zijn geruststellend met ‘rustig, het komt wel goed’, maar er zijn ook stemmen die niet helpend zijn en die ons tegenwerken.
Door de kracht van psychodrama kun je onderzoeken wat er in je hoofd aan de hand is. Je kunt de stemmen in de kamer plaatsen zodat je ermee kunt werken. Je kunt dan met de delen van jezelf praten om te bepalen welke stemmen helpen en welke niet.
Bij Susan gebeurde er iets interessants toen ze plaatsnam in de rol van de interne criticus. Vanuit die rol zei ze negatieve boodschappen tegen zichzelf. Op de vraag aan de interne criticus waarom ze zo aanwezig was in het hoofd van Susan gaf ze (tot haar eigen verrassing) het antwoord ‘ik moet haar beschermen, want anders krijgt ze slaag’.

Terug in haar eigen rol kon ze daarna met meer compassie naar die stem kijken. Ze kon de stem bedanken voor de bescherming en geruststellen dat ze het nu alleen kon. Ze zei ‘je mag nu een beetje uitrusten’. Ze voelde zich nog een klein beetje kaal zonder die stem, maar kon wel rustiger ademhalen.
Binnen zo’n spel met interne stemmen kun je negatieve stemmen verkleinen. Soms helpt het vergroten van de positieve stemmen om tegenwicht te bieden tegen de negatieve stemmen.
Dat is het mooie van werken met psychodrama, in het spel is alles mogelijk. Dit is een klein voorbeeld uit de praktijk van het werken met interne stemmen met psychodrama.

Mensen kunnen weer regisseur worden van hun interne stemmen, ze inschakelen wanneer nodig en mogelijk zelfs nieuwe stemmen creëren die kalmeren, stimuleren, motiveren of op een andere manier helpen om aan hun doelen te werken.

Reageren is niet mogelijk

—————————————————